Nowy klient? Rozpocznij tutaj.
  1. Status zamówienia
  2. Zamów ponownie
  3. Zmień zamówienie
  4. Zwrot, reklamacja
  5. Skontaktuj się z nami
Wstecz

POLITYKA PRYWATNOŚCI

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych Klienta nie jest wymagane prawem ani umową, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Klient nie ma obowiązku podania danych. Niedostarczenie ich nie ma konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy żadne inne informacje nie zostaną podane w kolejnych operacjach przetwarzania. "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Użytkownik może odwiedzać naszą witrynę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, dane dotyczące użytkowania są przesyłane do nas lub naszego hostera internetowego / dostawcy usług IT przez przeglądarkę internetową użytkownika i przechowywane w danych dziennika (tzw. plikach dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej, a także w celu ulepszenia naszej oferty.

Kontakt

Odpowiedzialność/ Pełnomocnik ds. ochrony danych

Prosimy o kontakt w razie potrzeby.

Odopowiedzialność za ochronę danych osobowych:

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Straße 83
10785 Berlin Deutschland
Email: serwis@sunday-natural.pl
Telefax: +49 (0)30 2574 2918

Naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych jest:

HB E-Commerce Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Arcus Park Haus B
Torgauer Straße 233
04347 Leipzig
Email: serwis@sunday-natural.pl

Zainicjowanie kontaktu ze strony klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jeśli klient nawiąże z nami kontakt biznesowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie tych danych służy obsłudze prośby o kontakt i udzieleniu na nią odpowiedzi.

Jeśli kontakt ma na celu podjęcie działań przed zawarciem umowy (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między użytkownikiem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Jeśli kontakt jest nawiązywany z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz prawnie uzasadniony obowiązek przetwarzania i odpowiadania na zapytania użytkowników. W takim przypadku użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany wyłącznie w celu przetworzenia zapytania. Dane użytkownika zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych przy korzystaniu z formularza kontaktowego

Podczas korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu.

Jeśli kontakt służy realizacji działań przed zawarciem umowy (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między użytkownikiem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Jeśli kontakt jest nawiązywany z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Twoje zapytanie. W takim przypadku użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany wyłącznie w celu przetworzenia zapytania. Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zamówienia na koncie klienta

Konto klienta

Podczas zakładania konta klienta gromadzimy jego dane osobowe w zakresie tam określonym. Przetwarzanie danych służy poprawie komfortu zakupów i uproszczeniu przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO za zgodą użytkownika. Klient może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Konto klienta zostanie wówczas usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby obsługi zamówień

Podczas składania zamówienia zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetwarzania Państwa zamówienia oraz do obsługi zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są nasi partnerzy serwisowi, których potrzebujemy do realizacji stosunku umownego lub dostawcy usług, z których korzystamy przy realizacji zamówień. Oprócz odbiorców wymienionych w odpowiednich klauzulach niniejszego oświadczenia o ochronie danych są to na przykład odbiorcy następujących kategorii: dostawcy usług spedycyjnych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług zarządzania towarami, firmy windykacyjne, usługodawcy w zakresie realizacji zamówień, hosty internetowe, dostawcy usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Ilość przesyłanych danych ograniczona jest do minimum.

Przesyłanie do Yoshi en GmbH

Jeśli Użytkownik zarejestruje się na stronie internetowej naszej siostrzanej spółki Yoshi en GmbH  (yoshien.com), może otrzymać propozycję wykorzystania danych konta klienta (tj. adresu e-mail, imienia i nazwiska, książki adresowej i preferencji dotyczących newslettera) również do rejestracji i/lub składania zamówień na stronie yoshien.com .W tym celu możemy przesłać skrót adresu e-mail użytkownika do Yoshi en GmbH. Służy to ułatwieniu rejestracji i składania zamówień na yoshien.com.Hash nie jest wykorzystywany do żadnych innych celów. Wyczyszczone dane nie będą przekazywane bez zgody użytkownika. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO z uzasadnionego interesu w zapewnieniu łatwiejszej rejestracji i zamawiania na stronie internetowej https://yoshien.com .

Reklama

Korzystanie z Bloomreach / Exponea

Korzystamy z usług Bloomreach Inc. (BloomReach, Inc. 82 Pioneer Way, Mountain View, CA 94041, "Bloomreach") w celu wysyłki newslettera w ramach realizacji zamówienia. Udostępniamy Bloomreach informacje podane przez użytkownika podczas procesu rejestracji do newslettera (adres e-mail, imię i nazwisko, jeśli dotyczy). Przetwarzanie danych służy wysyłaniu newslettera i jego ocenie statystycznej. W celu analizy kampanii wysyłania newsletterów, wysyłane newslettery zawierają grafikę 1x1 piksel (piksel śledzący) lub link śledzący. Pozwala nam to ustalić, czy użytkownik otworzył biuletyn i czy kliknął jakiekolwiek zintegrowane łącza. W tym kontekście gromadzimy dane osobowe użytkownika, takie jak adres IP, typ przeglądarki i urządzenia, a także czas. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowania pod pseudonimem. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej w celu ulepszenia kampanii newsletterowych. Dane użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwery Bloomreach w USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych odbywa się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: Standardowe klauzule umowne (SCC) . Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w ukierunkowanej, skutecznej reklamie i przyjaznym dla użytkownika systemie newslettera. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. 
Więcej informacji i politykę prywatności Bloomreach można znaleźć pod adresem:Bloomreach and, Bloomreach Services Privacy Notice | Bloomreach and Bloomreach CCPA Privacy Policy Addendum | Bloomreach

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania newsletterów

Korzystamy z adresu e-mail użytkownika, niezależnie od przetwarzania umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania newsletterów, o ile użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za zgodą użytkownika. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. W tym celu użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub powiadamiając nas o tym. Adres e-mail użytkownika zostanie wówczas usunięty z listy dystrybucyjnej. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi kosztami poza opłatami podstawowymi. Dane użytkownika zostaną przekazane usługodawcy w celu marketingu e-mailowego w ramach realizacji zamówienia. Dane użytkownika nie będą przekazywane żadnym innym stronom trzecim.

Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do wysyłania reklam pocztowych

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, do wysyłania reklam pocztowych, chyba że użytkownik sprzeciwił się takiemu wykorzystaniu. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania tych danych spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w reklamie bezpośredniej. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu jego danych adresowych, powiadamiając nas o tym. Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie sprzeciwu można znaleźć w stopce redakcyjnej.

Korzystanie z adresu e-mail do wysyłania reklam bezpośrednich

Wykorzystujemy adres e-mail użytkownika, który otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, do elektronicznego wysyłania reklam naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które użytkownik już u nas zakupił, o ile użytkownik nie sprzeciwił się takiemu wykorzystaniu. Taka reklama bezpośrednia jest dozwolona na warunkach określonych w sekcji 7 (3) niemieckiej ustawy UWG.

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do zawarcia umowy. Jego brak spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu w reklamie bezpośredniej. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, powiadamiając nas o tym. Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie sprzeciwu można znaleźć w stopce redakcyjnej.Użytkownik może również skorzystać z linku podanego w tym celu w reklamowej wiadomości e-mail. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.

Dane użytkownika zostaną przekazane usługodawcy w celu marketingu e-mailowego w ramach realizacji zamówienia. Dane użytkownika nie będą przekazywane innym stronom trzecim.

Dostarczanie usług wysyłkowych

Przekazywanie adresu e-mail do firm spedycyjnych w celu uzyskania informacji o statusie wysyłki.

Przekazujemy adres e-mail klienta firmie transportowej w ramach realizacji umowy, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia. Celem tego przekazania jest poinformowanie klienta o statusie wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, powiadamiając nas lub firmę transportową, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Dostawca usług płatniczych

Korzystanie z systemu PayPal

Wszystkie transakcje PayPal podlegają polityce prywatności PayPal. Można ją znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Korzystanie z PayPal Express

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności PayPal Express firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; "PayPal"). Przetwarzanie danych służy do oferowania płatności za pośrednictwem usługi płatności PayPal Express. Aby zintegrować tę usługę płatności, PayPal musi gromadzić, przechowywać i analizować dane (np. adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja urządzenia) podczas wywoływania strony internetowej. W tym celu mogą być również używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes w postaci zorientowanej na klienta oferty różnych metod płatności. Klient ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

W przypadku wyboru i korzystania z PayPal Express dane wymagane do przetwarzania płatności są przekazywane do PayPal w celu realizacji umowy z klientem przy użyciu wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności PayPal Express można znaleźć w powiązanym oświadczeniu o ochronie danych na stronie www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

Wykorzystanie danych osobowych przy wyborze opcji płatności Klarna

Aby móc zaoferować klientowi opcje płatności Klarna, przekażemy firmie Klarna dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i dane zamówienia. Umożliwia to firmie Klarna ocenę, czy klient może skorzystać z opcji płatności oferowanych przez Klarna oraz dostosowanie opcji płatności do jego potrzeb. Ogólne informacje o Klarna można znaleźć na stronie: https://www.klarna.com/de/. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z polityką prywatności Klarna dostępną pod adresem:  https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy 

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy klient wywołuje stronę internetową, w jego systemie operacyjnym może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, użytkownik może być powiadamiany przed ustawieniem plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji, a także zapobiegać przechowywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz dowiedzieć się, jak zarządzać (w tym dezaktywować) plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach, klikając poniższe linki:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Niezbędne technicznie pliki cookie

O ile nie określono inaczej w poniższym oświadczeniu o ochronie danych, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki klienta nawet po zmianie strony i oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie § 25 ust. 2 TTDSG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej, a także przyjaznego dla użytkownika i skutecznego projektu naszej oferty.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Korzystanie z aplikacji Consent Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do zarządzania zgodami Consentmanager firmy Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja; "Consentmanager").

Narzędzie to umożliwia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej, w szczególności na ustawienie plików cookie, oraz skorzystanie z prawa do odwołania już udzielonej zgody. Celem przetwarzania danych jest uzyskanie i udokumentowanie niezbędnej zgody na przetwarzanie danych, a tym samym wypełnienie zobowiązań prawnych.

W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Następujące informacje, między innymi, mogą być gromadzone i przekazywane do Consentmanager: Data i godzina wyświetlenia strony, informacje o używanej przeglądarce i używanym urządzeniu, zanonimizowany adres IP, dane opt-in i opt-out. Dane te nie są przekazywane innym stronom trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w Consentmanager pod adresem:  https://www.consentmanager.net/privacy.php

Analiza Reklama Śledzenie Komunikacja Partner

Korzystanie z Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i jej użytkowników. W tym celu Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Google Analytics wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, przechowywanie w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych dla USA. Przekazywanie danych odbywa się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się na stronach https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://business.safety.google/adsprocessorterms/.Zarówno Google, jak i amerykańskie organy rządowe mają dostęp do danych użytkownika. Dane użytkownika mogą być łączone przez Google z innymi danymi, takimi jak historia wyszukiwania, konta osobiste, dane użytkowania z innych urządzeń oraz wszelkie inne dane, które Google może posiadać na temat użytkownika.

Na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem
pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html 
lub pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl
oraz pod adresem:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Klar

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług firmy Klar (Klar Insights GmbH, Marktstr. 18, 80802 Monachium, Niemcy). Klar gromadzi, przetwarza i przechowuje dane na tej stronie internetowej i jej podstronach w celu pomiaru zasięgu i analizy statystycznej w naszym imieniu. Gromadzenie to odbywa się na następującej podstawie prawnej:

  • Jeśli użytkownik nie wyraził zgody, dane są gromadzone anonimowo, tj. bez gromadzenia danych osobowych lub danych umożliwiających identyfikację osoby, oraz grupowo, tj. poprzez losowe przypisanie zgromadzonych danych do grup użytkowników. W związku z tym nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Takie anonimowe gromadzenie danych jest obowiązkowe zgodnie z sekcją 25 (2) nr 2 TTDSG w celu optymalizacji kosztów biznesowych, a tym samym zagwarantowania pożądanej usługi.
  • Jeśli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG, dane, które mają być przetwarzane, są gromadzone na podstawie danych użytkownika.

Różne pliki cookie są używane do wyżej wymienionych różnych rodzajów gromadzenia danych w celu zagwarantowania odpowiedniego rodzaju gromadzenia danych.

Sprzeciw wobec plików cookie

Aby sprzeciwić się używaniu plików cookie, należy skorzystać z tego łącza. Spowoduje to ustawienie pliku cookie o nazwie "do_not_track" z domeny „https://sunday.de ".Nie należy go usuwać, ponieważ w przeciwnym razie nie można zagwarantować, że użytkownik nie będzie śledzony przez Klar.

Informacje na temat ochrony danych i wykorzystywania danych przez Klar można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.getklar.com/data-protection

Zastosowanie Hotjar

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego firmy Hotjar Ltd (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar"). Przetwarzanie danych służy projektowaniu, optymalizacji i analizie naszej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem.

Narzędzie to służy do losowego rejestrowania ruchów osób odwiedzających stronę internetową. W rezultacie powstaje rejestr ruchów myszy, zachowań związanych z przewijaniem, czasu przebywania i kliknięć na stronie internetowej (tzw. mapa cieplna).

W tym celu Hotjar wykorzystuje między innymi pliki cookie. W procesie tym mogą być gromadzone między innymi następujące informacje: Adres IP (w formie zanonimizowanej), informacje o używanym urządzeniu (rozmiar ekranu, urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia), informacje o używanej przeglądarce, dane o lokalizacji (wyłącznie o kraju), preferowany język wyświetlania strony internetowej, używany system operacyjny. Szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie, ich funkcji i okresu przechowywania można znaleźć tutaj: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Na podstawie tych danych tworzone są profile klientów pod pseudonimem. Dane te nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży zebranych danych innym stronom trzecim.

Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się między innymi na podstawie odpowiednich zabezpieczeń. Hotjar dostarczy dalszych informacji na temat podjętych środków na żądanie.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish

Korzystanie z Facebook Pixel

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu "Custom Audiences" firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, "Facebook").

Razem z Meta Platforms Ireland jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za gromadzenie danych użytkownika i przesyłanie ich do Facebooka po zintegrowaniu usługi. Jest to oparte na umowie między nami a Meta Platforms Ireland w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych, w której określono odpowiednie obowiązki. Umowa jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13, 14 RODO, za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do prawidłowego wdrożenia technicznego i konfiguracji usługi oraz za wypełnianie obowiązków zgodnie z art. 33, 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na nasze obowiązki wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych.

Meta Platforms Ireland jest odpowiedzialna za umożliwienie osobom, których dane dotyczą, korzystania z praw przysługujących im na mocy art. 15-20 RODO, przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do bezpieczeństwa usługi oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na obowiązki Meta Platforms Ireland wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych. Aplikacja służy do kierowania do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na stronie internetowej zaimplementowano tag remarketingowy Facebooka. Tag ten nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, gdy odwiedzana jest strona internetowa. Powoduje to przesłanie na serwer Facebooka informacji o tym, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Gdy użytkownik odwiedza portal społecznościowy Facebook, wyświetlane są mu spersonalizowane reklamy związane z jego zainteresowaniami. Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Adwords

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego "Google Ads" i w tym kontekście ze śledzenia konwersji (ocena akcji odwiedzin). Google Conversion Tracking to usługa analityczna Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Google).

Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie w witrynach klientów Ads.

Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie w witrynach klientów Ads.

Dane użytkownika mogą być przesyłane na serwery Google LLC w USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresami: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem:  https://www.google.de/policies/privacy/

Korzystanie z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych” Google Inc.

Korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google") na naszej stronie internetowej.

Aplikacja służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania ze strony internetowej, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie służą do rejestrowania wizyt na stronie internetowej, a także zanonimizowanych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Żadne dane osobowe osób odwiedzających witrynę nie są przechowywane. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inną witrynę w sieci reklamowej Google, zostaną mu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej odwiedzone obszary produktów i informacji. Dane użytkownika mogą być przesyłane na serwery Google LLC w USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych odbywa się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanej z nim polityki prywatności można znaleźć na stronie: https://www.google.com/privacy/ads/

Korzystanie z czatu na żywo "Zendesk Chat"

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu czatu na żywo firmy Zendesk Inc. (1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, USA; "Zendesk").

System ten służy do komunikacji między użytkownikiem a nami jako dostawcami. Profile użytkowania mogą być tworzone na podstawie tych danych pod pseudonimem. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej.

Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych opiera się między innymi na standardowych klauzulach umownych jako odpowiednich zabezpieczeniach ochrony danych osobowych. Na żądanie Zendesk dostarczy użytkownikowi kopię standardowych klauzul umownych.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą klienta na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w połączeniu z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Zendesk, praw użytkownika w tym zakresie oraz sposobów ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Zendesk pod adresem https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

Korzystanie z programu partnerskiego Tradedoubler

Korzystamy z programu partnerskiego "Tradedoubler" firmy Tradedoubler GmbH (Mainzer Straße 13, 80804 Monachium "Tradedoubler").

Po kliknięciu reklamy z linkiem partnerskim Tradedoubler umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie służący do śledzenia konwersji. Pliki cookie służą do prawidłowego rozliczania w ramach programu partnerskiego poprzez rejestrowanie sukcesu reklamy. Pliki cookie rozpoznają, że użytkownik kliknął reklamę, a pochodzenie zamówienia od reklamodawcy może zostać prześledzone. Tradedoubler wykorzystuje również tzw. odciski palców. Umożliwia to rozpoznanie urządzenia używanego przez użytkownika. Tradedoubler może między innymi rozpoznać, że link partnerski na tej stronie został kliknięty lub wyświetlony. Tradedoubler rejestruje m.in. dane dotyczące transakcji (takie jak wartość zamówienia, rodzaj produktu, kanał sprzedaży, wykorzystanie vouchera) oraz nazwę użytkownika w postaci indywidualnego ciągu cyfr, tak aby nie można było rozpoznać tożsamości, ale zawiera informacje o konkretnych działaniach użytkownika i urządzeniu końcowym używanym przez użytkownika. Dane użytkownika mogą być przekazywane do krajów trzecich, takich jak USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Polityka prywatności zawierająca szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych przez Tradedoubler znajduje się na stronach https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/https://www.tradedoubler.com/de/gdpr-compliance/.

Wtyczki i różne dodatki

Korzystanie z Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z aplikacji Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google").

Aplikacja ta służy do zarządzania znacznikami JavaScript i znacznikami HTML, które są wykorzystywane w szczególności do wdrażania narzędzi do śledzenia i analizy. Proces przetwarzania danych służy projektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z wymaganiami.

Menedżer tagów Google sam w sobie nie przechowuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia on jednak uruchamianie innych tagów, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek sieci społecznościowych. Integracja wtyczek społecznościowych i przetwarzanie danych, które ma miejsce, służy optymalizacji reklam naszych produktów.

Podczas integracji wtyczek społecznościowych nawiązywane jest połączenie między komputerem użytkownika a serwerami dostawców sieci społecznościowych, a wtyczka jest wyświetlana na stronie poprzez powiadomienie przeglądarki, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. W tym procesie zarówno adres IP użytkownika, jak i informacje o tym, które z naszych stron odwiedził, są przesyłane na serwery dostawcy. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy użytkownik jest zarejestrowany, czy zalogowany w sieci społecznościowej. Transmisja odbywa się również w przypadku niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników. Jeśli użytkownik jest połączony z jednym lub kilkoma kontami sieci społecznościowej w tym samym czasie, zebrane informacje mogą również zostać przypisane do odpowiednich profili. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. poprzez naciśnięcie przycisku) informacje te są również przypisywane do konta użytkownika. Możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej witryny i aktywowaniem przycisków.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Klient może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Wymienione poniżej sieci społecznościowe są zintegrowane z naszą stroną internetową za pomocą wtyczek społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw użytkownika w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności, należy zapoznać się z powiązanymi informacjami o ochronie danych dostawców.

Facebook z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

Meta Platforms Ireland i nasza firma są wspólnie odpowiedzialne za gromadzenie danych użytkownika i przekazywanie ich do Facebooka po zintegrowaniu usługi. Podstawą tego jest umowa między nami a Meta Platforms Ireland w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych, w której określono odpowiednie obowiązki. Umowa jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendumZgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13, 14 RODO, za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do prawidłowego wdrożenia technicznego i konfiguracji usługi oraz za wypełnianie obowiązków zgodnie z art. 33, 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na nasze obowiązki wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych. Meta Platforms Ireland jest odpowiedzialna za umożliwienie korzystania z praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO, za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do bezpieczeństwa usługi oraz za przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 33, 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie danych osobowych wpływa na obowiązki Meta Platforms Ireland wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych.

Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, praw użytkowników w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram od Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia): https://help.instagram.com/155833707900388

Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Korzystanie z funkcji jednokrotnego logowania na Facebooku (Single-Sign-on-Funktion)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji jednorazowego logowania (dawniej Facebook Connect) firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; "Facebook").

Razem z Meta Platforms Ireland jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za gromadzenie danych użytkownika i przesyłanie ich do Facebooka po zintegrowaniu usługi. Jest to oparte na umowie między nami a Meta Platforms Ireland w sprawie wspólnego przetwarzania danych osobowych, która określa zakres odpowiedzialności. Umowa jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13, 14 RODO, za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do prawidłowego wdrożenia technicznego i konfiguracji usługi oraz za wypełnianie obowiązków zgodnie z art. 33, 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na nasze obowiązki wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych. Meta Platforms Ireland jest odpowiedzialna za umożliwienie korzystania z praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO, za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO w odniesieniu do bezpieczeństwa usługi oraz za przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 33, 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie danych osobowych wpływa na obowiązki Meta Platforms Ireland wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu danych.

Funkcja ta umożliwia odwiedzającym witrynę zarejestrowanie się w witrynie za pośrednictwem już istniejącego konta na Facebooku. Przetwarzanie danych służy weryfikacji podczas rejestracji, personalizacji oraz kierowaniu reklam opartych na zainteresowaniach.

Aby zaoferować funkcję na stronie internetowej, nawiązywane jest połączenie z serwerem Facebooka. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie. Następujące informacje, między innymi, mogą być gromadzone i przesyłane do Facebooka: Adres IP, informacje o przeglądarce, adres URL odsyłacza (strona internetowa, z której użytkownik wszedł na naszą stronę), dane o lokalizacji. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy użytkownik jest zarejestrowany, czy zalogowany w sieci społecznościowej. Transmisja odbywa się również w przypadku niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników. Jeśli użytkownik jest połączony z jednym lub kilkoma kontami w sieci społecznościowej w tym samym czasie, zebrane informacje mogą również zostać przypisane do odpowiednich profili. Użytkownik może zapobiec takiemu przypisaniu, wylogowując się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej witryny i przed aktywowaniem przycisków. Dane użytkownika mogą być przesyłane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się między innymi na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Podczas korzystania z funkcji jednorazowego logowania profil użytkownika na Facebooku jest powiązany z kontem klienta na tej stronie. W ten sposób Facebook przekazuje nam dane osobowe użytkownika określone w procesie logowania. Może to obejmować między innymi następujące informacje: Imię i nazwisko, adres, informacje o profilu publicznym (np. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek, płeć), adres e-mail, listy znajomych, informacje o "Lubię to". Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Używanie YouTube

Używamy funkcji umożliwiającej umieszczanie filmów z serwisu YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "YouTube") na naszej stronie internetowej. YouTube jest spółką powiązaną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Funkcja wyświetla filmy przechowywane w serwisie YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja "Rozszerzony tryb ochrony danych" jest aktywna. Oznacza to, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających witrynę. Tylko podczas oglądania filmu informacje o nim są przesyłane do serwisu YouTube i tam przechowywane. Dane użytkownika mogą być przesyłane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej adekwatność ochrony danych w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, między innymi jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, które można sprawdzić pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, praw użytkownika w tym zakresie oraz sposobów ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/privacy.

Zastosowanie Vimeo

Używamy wtyczek firmy Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; "Vimeo") na naszej stronie internetowej w celu integracji filmów z portalu "Vimeo". Po wywołaniu stron naszej witryny, które są wyposażone w taką wtyczkę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo, a wtyczka jest wyświetlana na stronie, informując o tym przeglądarkę użytkownika. Powoduje to przesłanie na serwery Vimeo zarówno adresu IP użytkownika, jak i informacji o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził. Jeśli jesteś zalogowany do Vimeo, Vimeo przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. W przypadku korzystania z funkcji wtyczek (np. uruchamiania filmu przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) informacje te są również przypisywane do konta Vimeo.

Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz dalszego wykorzystywania i przetwarzania danych przez Vimeo, a także na temat praw użytkownika w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Zastosowanie AWS

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi AWS dostawcy Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg; "AWS").

Jest to ponadregionalna sieć serwerów w różnych centrach danych. Korzystamy z usług dostawcy w postaci usług serwerowych, w szczególności w celu rozszerzenia naszych serwerów baz danych i serwerów aplikacji.

Przetwarzanie danych służy udostępnieniu naszej strony internetowej i utrzymaniu jej funkcjonalności. W procesie tym mogą być gromadzone m.in. następujące informacje: Adres IP, informacje o konfiguracji systemu, informacje o ruchu z i do stron internetowych klientów (tzw. pliki dziennika serwera).

Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w zorientowanym na popyt i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) niemieckiej ustawy o ochronie danych (DSGVO) z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z AWS można znaleźć na stronach https://docs.aws.amazon.com/de_de/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html i https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Zastosowanie Google Optimizer

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Optimizer firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google").

Przetwarzanie danych służy do tak zwanych "testów A/B" w celu śledzenia skutków różnych zmian na stronie internetowej (np. zmian w polach wprowadzania danych, projekcie itp.). W tym celu na urządzeniach użytkowników umieszczane są pliki cookie. Przetwarzane są wyłącznie pseudonimizowane dane użytkownika. Możliwe jest, że między innymi adres IP użytkownika i informacje o używanej przeglądarce będą przetwarzane i przesyłane do Google. Dane te nie są powiązane z kontem Google użytkownika.

Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Komisja Europejska nie wydała decyzji o adekwatności ochrony danych dla USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem:  https://policies.google.com/privacy/frameworks.  Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. unter:

Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/ i https://developers.google.com/fonts/faq.

Zastosowanie CND

Aby zmierzyć wpływ naszych spotów telewizyjnych na nasze strony internetowe, korzystamy z usługi Motion Media Analytics firmy CND (CND Motion Media GmbH, Holzstr. 2, 80469 Monachium). W tym celu zaimplementowaliśmy skrypt śledzący CND na naszych stronach internetowych. Usługa zasadniczo działa bez plików cookie. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, CND ustawia w naszym imieniu sesyjny plik cookie w celu rejestrowania wywoływania stron oraz plik cookie z czasem pierwszej wizyty, który jest usuwany po 28 dniach. W ramach procesu gromadzenia danych użytkownicy są rejestrowani jako zmienna czysto statystyczna lub zdarzenia odwiedzających są rejestrowane do celów czysto statystycznych. Przetworzone adresy IP i zaszyfrowane adresy e-mail są anonimizowane. Podczas korzystania z naszych stron, żadne dane osobowe nie są gromadzone i trwale przechowywane przez CND. Wnioski dotyczące poszczególnych gospodarstw domowych lub osób nie są zatem możliwe.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Jeśli chcesz uniemożliwić CND gromadzenie danych podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, możesz dezaktywować CND bezpośrednio u dostawcy tutaj: https://analytics.cnd-motionmedia.de/web/function/optout Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.cnd-motionmedia.de/media/pdf/datenschutz.pdf

Prawa przysługujące użytkownikowi i okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych

Po pełnym przetworzeniu zamówienia dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, a następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a następnie usunięte po upływie tego okresu, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli wymogi prawne są spełnione, użytkownik ma następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 DSGVO: prawo do informacji, do korekty, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie art. 6 (1) f DSGVO oraz przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) DSGVO.

Prawo odwołania do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 DSGVO użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z prawem. Skargę można złożyć między innymi do właściwego dla nas organu nadzorczego, z którym można się skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi:

Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji w Berlinie
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
Tel.: +49 (0)30 13889-0
Fax: +49 (0)30 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Jeśli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu z przyszłym skutkiem z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Odpowiedzialność za dane osobowe

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Straße 83
10785 Berlin
Niemcy

Zarząd: Robert Bosch, Anja Graw, Szymon Zwierzyński, Mathias Trilk, Roman Huber, Raimund Reisinger

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Berlin-Charlottenburg: HRB 152621 B

 

Loading...