Nowy klient? Rozpocznij tutaj.
  1. Status zamówienia
  2. Zamów ponownie
  3. Zmień zamówienie
  4. Zwrot, reklamacja
  5. Skontaktuj się z nami
Wstecz

Ogólne warunki handlowe

Regulamin

I. Warunki ogólne i informacje dla klientów

§ 1 Postanowienia Ogólne

(1) Poniższy regulamin obowiązuje dla wszystkich umów, które zawierają Państwo z nami jako dostawcą (Sunday Natural Products GmbH, dalej „Sunday”) za pośrednictwem strony internetowej www.sunday-natural.pl. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyrażamy zgody na dołączanie jakichkolwiek własnych zasad i warunków stosowanych przez użytkownika.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub prawnie odpowiedzialną spółkę, która dokonuje czynności prawnej w ramach wykonywania swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Umieszczając dany produkt na naszej stronie internetowej, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie przedmiotu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w wycenie towarów, zastrzegamy sobie prawo do zakwestionowania i odstąpienia od umowy. W przypadku sporu wynikającego z błędu, niezwłocznie zgłosimy spór pocztą elektroniczną.

(3) Umowa kupna odbywa się za pośrednictwem systemu koszyka online w następujący sposób:

Towar przeznaczony do zakupu przenoszony jest do „koszyka”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w pasku nawigacyjnym możesz przejść do „Koszyka” na stronie „One Step Checkout” i tam w każdej chwili dokonać zmian.

Po wejściu na stronę „Kasa / One Step Checkout” i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane dotyczące zamówienia zostaną ponownie wyświetlone.

Przed złożeniem zamówienia masz tutaj możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich szczegółów, ich zmiany (także poprzez funkcję „wstecz” w przeglądarce internetowej) lub anulowania zakupu.

Składając zamówienie za pomocą przycisku „Kup teraz”, oświadczasz, że przyjęcie zamówienia jest prawnie wiążące, przez co dochodzi do zawarcia umowy kupna.

Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal, Sofort) jako metody płatności, zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych. Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, wybierz i / lub wprowadź odpowiednie dane.

(4) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane przez e-mail. W związku z tym musisz upewnić się, że podany u nas adres e-mail jest prawidłowy i że otrzymanie odpowiednich wiadomości e-mail jest gwarantowane. W szczególności musisz upewnić się, że odpowiednie wiadomości e-mail nie są blokowane przez filtr antyspamowy.

(5) Należy pamiętać, że wszystkie produkty sprzedajemy tylko w ilościach typowych dla użytku prywatnego. Odnosi się to zarówno do ilości produktów zamawianych w ramach zamówienia, jak i do złożenia kilku zamówień na ten sam produkt, w których poszczególne zamówienia obejmują ilość normalną dla użytku prywatnego.

(6) W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru z powodu siły wyższej lub zaprzestania produkcji lub w przypadku niemożności dostarczenia zamówionych produktów na rozsądnych warunkach i jeżeli okoliczności te wystąpią dopiero po zawarciu umowy i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, firma Sunday zostaje zwolniona z obowiązku dostawy. W przypadku wystąpienia wydarzeń, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają nam dostawę, w tym między innymi wydarzenia spowodowane strajkiem, lokautem lub zamówieniami władz czy podobne, nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia nawet w przypadku wiążąco uzgodnionych okresów i terminów.

(7) Produkty z zawartością CBD są sprzedawane i wysyłane wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat. Poprzez zawarcie umowy użytkownik potwierdza, że spełnia ten wymóg.

§ 3 Specjalne ustalenia dotyczące oferowanych sposobów płatności

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatności przy wykorzystaniu systemu Klarna:

Natychmiastowy przelew bankowy: Dostępny w Niemczech, Austrii, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i w Holandii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.

Faktura: Termin płatności wynosi 30 dni od wysłania towaru. Warunki rozliczenia znajdują się tutaj.

Polecenie zapłaty: Obciążenie następuje po wysłaniu towaru. O czasie wysyłki zostaniesz poinformowany e-mailem.

Korzystanie z metody płatności za pomocą polecenia zapłaty wymaga pozytywnej zdolności kredytowej. W związku z tym przekazujemy Twoje dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjowania zakupu i realizacji umowy kupna. Prosimy o wyrozumiałość, że możemy zaoferować Państwu tylko te metody płatności, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania z systemu Klarna znajdują się tutaj. Ogólne informacje o systemie Klarna można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w ochronie danych Klarna.

§ 4 Specjalne warunki dotyczące oferowanej metody płatności na podstawie faktury Unzer

(1) We współpracy z naszym partnerem Unzer oferujemy metodę płatności za pomocą faktury. Ta metoda płatności jest dostępna dla naszych klientów w Niemczech.

2) Zakup na podstawie faktury pozwala w prosty i łatwy sposób zapłacić w naszym sklepie. Ta forma płatności jest dostępna dla zakupów o wartości od 20 do 1000 euro. Płatność na fakturę Unzer nie jest dostępna w przypadku zakupu kart podarunkowych. Po otrzymaniu zamówienia należy zapłacić fakturę bezpośrednio naszemu partnerowi Unzer w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

(3) Numer referencyjny płatności znajduje się na fakturze. Aby przetwarzać transakcje płatnicze, firma Unzer wymaga podania imienia i nazwiska oraz zarejestrowanego adresu. Zakup na fakturę wymaga minimalnego wieku 18 lat, dlatego potrzebujemy również daty urodzenia użytkownika. Zakup na fakturę jest możliwy dla klientów, którzy ukończyli 18 lat. Wybierając tą metodę płatności, użytkownik jednorazowo wyraża zgodę na przesyłanie i przetwarzanie swoich danych przez firmę Unzer.

4) Prosimy pamiętać, że zakup na fakturę może być wykorzystany tylko wtedy, gdy adres dostawy jest identyczny z adresem rozliczeniowym (nie ma innego adresu dostawy).

5) W przypadku otrzymania przypomnienia w związku z zakupem na fakturę i jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z firmą Unzer lub naszym działem obsługi klienta, korzystając z informacji zawartych w wiadomości.

§ 4 Prawo własności, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa do zatrzymania możesz skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z dotychczasowej relacji biznesowej. Zastaw lub przeniesienie zabezpieczenia nie jest dozwolone przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów.

b) Użytkownik może odsprzedać towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku już teraz użytkownik ceduje na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które przysługują mu z tytułu odsprzedaży, a my akceptujemy tę cesję. Użytkownik jest ponadto upoważniony do ściągnięcia należności. Zastrzegamy sobie jednak prawo do samodzielnego dochodzenia roszczeń, o ile użytkownik nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych.

c) Jeśli towary zastrzeżone zostaną połączone i zmieszane, nabędziemy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości fakturowej towarów zastrzeżonych do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić zabezpieczenia, do których jesteśmy uprawnieni, na Twoje żądanie, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przewyższa wierzytelność, która ma być zabezpieczona o więcej niż 10%. Wybór zabezpieczeń do zwolnienia spoczywa na nas.

§ 5 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostawie oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Jeśli klient tego nie zrobi, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) Przedsiębiorców obowiązują następujące zasady, które stanowią odstępstwo od powyższych przepisów dotyczących gwarancji:

a) Tylko nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta są uważane za uzgodnione jako jakość produktu, jednak nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b) W przypadku wad, według naszego uznania, gwarantujemy naprawę lub wymianę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, można zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Usunięcie wad uważa się za nieudane po drugiej nieskutecznej próbie, chyba że co innego wynika w szczególności z charakteru rzeczy lub wady albo z innych okoliczności. W przypadku naprawy nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, które wynikają z wysyłki towaru do miejsca innego niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że przesyłka nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

c) Okres gwarancji wynosi rok od daty dostawy towaru. Skrócenie terminu nie dotyczy:

- za zawinione przez nas szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz za inne szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

- w zakresie, w jakim podstępnie ukryliśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości przedmiotu;

- za przedmioty, które zostały wykorzystane w budownictwie zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość;

- w przypadku ustawowych praw regresu, które przysługują użytkownikowi wobec nas w związku z prawami wynikającymi z wad.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy dla konsumenta

(Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej.)

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyn.

- w którym Klient lub wskazana osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub zostaną dostarczone w jednolity sposób;

-w którym Klient lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru, pod warunkiem, że towary są dostarczane w celu regularnej dostawy przez określony czas w ramach zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować:

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Straße 83
D-10785 Berlin
E-Mail: serwis@sunday-natural.pl
Fax: +49 30 2574 2918

poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy podanego na końcu tekstu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, postaramy się niezwłocznie przesłać mu potwierdzenie otrzymania jego rezygnacji (np. pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego powyżej.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszelkie płatności za zakupione towary, które otrzymaliśmy od użytkownika, jednak nie zwrócimy kosztów wysyłki zwrotnej. Zwrot ten zostanie dokonany niezwłocznie i najpóźniej, z zastrzeżeniem poniższych sytuacji, w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu kosztów wykorzystamy te same formy płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Nie będziemy pobierać żadnych opłat za zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem lub dopóki użytkownik nie przedstawi dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W tym celu należy niezwłocznie zwrócić towar, najpóźniej czternaście dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

Jeśli dostarczone towary odpowiadają zamówionym towarom, użytkownik ponosi standardowe koszty zwrotu.

Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z niewłaściwego obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- dla dostaw zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
- z tytułu dostawy towarów, które ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie;
- z tytułu dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostawie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli Kient chce odstąpić od umowy, należy wypełnić ten formularz i odesłać)

— Na adres: Sunday Natural Products GmbH, Potsdamer Straße 83, D-10785 Berlin, Telefax: +49 (0) 30 2574 2918, E-Mail: serwis@sunday-natural.pl
— Ja/My (*) niniejszym odstępuję/ odstępujemy od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/
— Nazwa / konsumenta(-ów)
— Data zamówienia (*)/odbioru (*)
     ewentualnie dodać numer zamówienia
— Adres / konsumenta(-ów)
— Podpis / konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
— Data

(*) Niepotrzebne skreślić

KONIEC PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 7 Ogólne informacje dotyczące zwrotów

Prosimy o unikanie uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru przed odesłaniem. Jeśli to możliwe, prosimy o odesłanie towaru do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyć ochronnego opakowania zastępczego. Jeśli klient nie posiada już oryginalnego opakowania, należy użyć odpowiedniego opakowania, aby zapewnić należytą ochronę przed uszkodzeniami w transporcie. W takim przypadku odpowiednie oznacza, że ​​opakowanie musi być zgodne z warunkami dostawcy usług przewozowych.

Jeśli dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu towarowi, przed jego zwrotem prosimy o kontakt pod adresem: serwis@sunday-natural.pl, podając powód zwrotu.

Nie należy nigdy odsyłać towarów do nas w formie przesyłki pobraniowej, w przeciwnym razie firma kurierska naliczy wysokie opłaty, które będziemy musieli przerzucić na użytkownika.

Oczywiście niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność

Sunday ma nieograniczoną odpowiedzialność, o ile przyczyną szkody jest umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie obowiązków w Sunday, przedstawiciela ustawowego lub zastępcy w Sunday.

Firma Sunday jest również odpowiedzialna za niedbałe naruszenie podstawowych obowiązków.Istotne obowiązki to takie, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu użytkownik zwykle polega. W tym przypadku Sunday ponosi jednak odpowiedzialność tylko za przewidywalne szkody typowe dla umowy. Sunday nie ponosi odpowiedzialności za nieznacznie niedbałe naruszenie obowiązków innych niż te określone w poprzednich zdaniach.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku naruszenia życia, ciała i zdrowia, wady po objęciu gwarancji jakości produktu oraz w przypadku wad ukrytych w sposób nieuczciwy. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

Zakres, w jakim odpowiedzialność firmy Sunday jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pomocników.

§ 9 Wybór prawa, miejsce wykonania zobowiązania, jurysdykcja, postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów, ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie znosi ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce pobytu (zasada uprzywilejowania).

(2) Miejscem wykonania wszystkich usług wynikających z istniejących z nami kontaktów biznesowych, a także miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, o ile użytkownik nie jest konsumentem, ale handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik nie posiada ogólnej siedziby jurysdykcji w Niemczech lub UE lub gdy jego miejsce zamieszkania lub stałego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Nie ma to wpływu na prawo do wniesienia powództwa do sądu w innym ustawowym miejscu jurysdykcji.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży nie mają tutaj zastosowania.

(4) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej stronie internetowej, zasadach i warunkach, w tym niniejszych warunkach w dowolnym momencie. Ogólne warunki obowiązujące w momencie złożenia zamówienia mają zastosowanie do zamówienia, chyba że zmiana tych warunków jest wymagana przez prawo lub zarządzenie władz (w tym przypadku mają one również zastosowanie do zamówień, które wcześniej zostały złożone).

(5) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy, w tym niniejsza klauzula, są w całości lub w części nieważne lub jeżeli umowa zawiera lukę, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień lub części takich postanowień.

_______________________________________________________________________________________

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość sprzedawcy

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Str. 83
10785 Berlin
Deutschland

Telefax: 03025742918

E-Mail: serwis@sunday-natural.pl

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, zawarcie umowy i możliwości korekty są wykonywane zgodnie z postanowieniami „Zawarcia umowy” naszych Ogólnych Warunków (Część I).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest polski

3.2. Pełny tekst umowy nie będzie przez nas zachowany. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online dane umowy można wydrukować za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać elektronicznie. Po otrzymaniu zamówienia, dane zamówienia, informacje wymagane przez prawo dla umów sprzedaży na odległość oraz ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

4. Istotne cechy towarów i usług

Istotne cechy towarów i / lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

5.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je sprawdzić za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one pokazywane osobno w trakcie procesu zamawiania i są one doliczane do ceny zakupu, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

5.3. W przypadku dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej możemy ponieść dodatkowe koszty, za które nie odpowiadamy, takie jak cła, podatki lub opłaty za przelewy (opłaty za przelew lub opłaty instytucji kredytowych związane z przewalutowaniem), które są ponoszone przez klienta. Klient ponosi również wszelkie koszty związane z przelewem pieniędzy w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

5.4. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.5. O ile dla poszczególnych metod płatności nie określono inaczej, roszczenia z tytułu zawartej umowy wymagają natychmiastowej zapłaty.

6. Warunki dostawy

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2. Konsumenci są prawnie zobowiązani do ponoszenia ryzyka przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas transportu dopiero w momencie przekazania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik samodzielnie zlecił wykonanie przewozu firmie transportowej niewskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wyznaczonej do wykonania przewozu.

Przedsiębiorca ponosi ryzyko związane z dostawą i wysyłką.

6.3. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana na adres dostawy podany przez klienta. Adres dostawy może różnić się od adresu rozliczeniowego.

6.4. Informacje na temat dostępności produktów sprzedawanych przez Sunday można znaleźć w naszej Stronie internetowej (np. na odpowiedniej stronie ze szczegółami produktu). Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące dostępności, wysyłki lub dostawy produktu są jedynie przewidywane i przybliżone. Nie stanowią one wiążących ani gwarantowanych dat wysyłki lub dostawy, chyba że zostały one wyraźnie określone jako wiążące w opcjach wysyłki danego produktu. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Sunday zauważy, że zamówione przez użytkownika produkty nie są dostępne, użytkownik zostanie o tym osobno poinformowany. Ustawowe prawa kupującego pozostają oczywiście nienaruszone.

6.5. Jeżeli dostawa do kupującego nie jest możliwa, ponieważ kupujący lub osoba upoważniona do odbioru nie znajduje się pod wskazanym przez niego adresem dostawy, mimo że termin dostawy został podany kupującemu z wyprzedzeniem, kupujący ponosi koszty za nieudaną dostawę lub, zwrot i nową dostawę.

6.6. Ze względów organizacyjnych niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru. Nie jest to prawnie wymagane. Jeśli jednak zaistnieją takie wyjątkowe powody, które uniemożliwiają uwzględnienie standardowej przesyłki w indywidualnym przypadku, prosimy o kontakt z nami. Sunday postara się wtedy zorganizować najlepiej jak to możliwe odbiór osobisty, który będzie pasujący dla obu stron.

6.7. O ile nie uzgodniono inaczej, w jednej przesyłce zostanie wysłanych kilka pozycji o różnych terminach dostawy. W takim przypadku terminem wysyłki towaru będzie ten termin, który dotyczy towaru o najdłuższym czasie dostawy.

6.8. Nasze paczki są wysyłane z naszego centralnego magazynu. Dostawa odbywa się na terenie Niemiec w ciągu 1-2 dni roboczych, o ile nie określono inaczej na odpowiedniej stronie produktu na stronie internetowej. Szacunkowe terminy dostaw można sprawdzic klikając w link www.sunday-natural.pl/wysylka

Termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy. W przypadku płatności z góry przelewem internetowym jest to dzień roboczy po wpłynięciu polecenia wypłaty w banku przekazującym, a w przypadku płatności z góry przelewem dokumentowym dwa dni robocze po otrzymaniu polecenia wypłaty do instytucji wykonującej dyspozycję przelewu.

Termin dostawy kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uznany przez państwo w miejscu dostawy, zastąpi go następny dzień roboczy.

7. Prawo rękojmi

Odpowiedzialność za wady wynika z postanowienia „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).

8. Vouchery/ karty podarunkowe

Karty podarunkowe są ważne w całym asortymencie sklepu internetowego. Są ważne maksymalnie przez 3 lata od momentu zakupu, po czym wartość kuponu wygasa. Aby zapłacić kartą podarunkową, wystarczy wpisać jej kod podczas kompletowania zamówienia w wyborze metod płatności, a wartość karty podarunkowej zostanie potrącona od wartości zakupu. Alternatywnie wartość karty podarunkowej można wprowadzić jako kredyt na koncie klienta. Kredyt jest wtedy zapisywany i można go wykorzystać na przyszłe zamówienia. Zakupy są odliczane od wartości karty podarunkowej. Wszelkie niewykorzystane środki zostaną przelane na konto klienta. Jeżeli wartość zakupu przewyższa wartość karty podarunkowej, różnicę należy uregulować inną metodą płatności. Status, zrealizowanie zakupionej karty podarunkowej i istniejące saldo kart podarunkowych można sprawdzić w „Moje konto”. Nie ma żadnych opłat za realizację kart podarunkowych

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2024

 

Loading...