Nowy klient? Rozpocznij tutaj.
  1. Status zamówienia
  2. Zamów ponownie
  3. Zmień zamówienie
  4. Zwrot, reklamacja
  5. Skontaktuj się z nami
Wstecz

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Informacje o odstąpieniu od umowy

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej)

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia,

- w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie towarów, jeśli klient zamówił jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub będą dostarczane w sposób jednolity;
- w którym klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta, bierze lub wzięła w posiadanie pierwszy towar, jeśli towary są dostarczane jako część pojedynczego zamówienia na regularną dostawę w ustalonym okresie czasu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o skontaktowanie się z

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Straße 83
D-10785 Berlin
E-Mail: serwis@sunday-natural.pl
Fax: +49 30 2574 2918

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać ze wzoru formularza odwołania, który znajduje się na końcu tekstu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Jeśli klient skorzysta z tej opcji, postaramy się bezzwłocznie przesłać mu potwierdzenie otrzymania rezygnacji (np. pocztą elektroniczną). Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem jego terminu.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Przy odstąpieniu od umowy, zostaną zwrócone wszelkie płatności za zakupione towary, które od Państwa otrzymaliśmy, bez kosztów przesyłki zwrotnej. Zwrot ten zostanie dokonany niezwłocznie, najpóźniej, z zastrzeżeniem poniższych sytuacji, w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy informację o Państwa rezygnacji z niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same metody płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej. Nie pobieramy żadnych opłat za dokonanie zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W tym celu muszą Państwo zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem terminu czternastu dni.

Jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu, kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które wychodzi poza konieczność sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- z tytułu dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostawie;
- z tytułu dostawy towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;
- z tytułu dostawy nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

— Adresat: Sunday Natural Products GmbH, Potsdamer Straße 83, D-10785 Berlin, Telefax: +49 (0) 30 2574 2918, E-Mail: serwis@sunday-natural.pl
— Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/.
— Nazwa (Imię i nazwisko) konsumenta(-ów)
— Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
— Data

(*) Niepotrzebne skreślić

KONIEC POLITYKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Loading...